بازدید و تست تیر در مهرماه 1392 در کارخانه شرکت مازیار صنعت

در روز چهارشنبه سوم مهرماه 1392 مدیران محترم شرکت توزیع برق استان گیلان با حضور در محل کارخانه تولیدی مازیار صنعت بابل واقع در کیلومتر 10 اتوبان قائمشهر، از این مجموعه بازدید نمودند.

در این بازدید که با حضور مدیریت فروش مازیار صنعت خانم خدابخشی و مدیر اجرائی آقای ذوالفقاری و مدیر محترم فنی توزیع گیلان آقای رجبی و کارشناس محترم انبار توزیع گیلان آقای فرحناک ترتیب یافت، ابتدا ایشان از خط تولید تیر بتون بازدید نمودند ، سپس جهت تست تیر ، برای نمونه یک اصله تیر 9/400 جهت ثبت میزان توان آن مورد کشش قرار گرفت. نتیجاتا طی اقدامات انجام شده تیر سازی شرکت مازیار صنعت مورد تائید ایشان قرار گرفت.

بستن