10 و11 اسفند 92

دومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی( GISوSDI) در مدیریت صنعت برق کشور ، با اهداف دستیابی به آخرین یافته های علمی و پژوهشیGIS و SDI در ایران و جهان و تبادل تجربیات حاصله در سازمانهای پیشرو به منظور طراحی زیرساخت الکترونیکی صنعت برق کشور در استان مازندران برگزار شد.

این کنفرانس توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه مازندران و با مشارکت وزارت نیرو ، شرکت توانیر ، شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ، شرکت های توزیع نیروی برق مازندران ، غرب مازندران و گلستان ، شرکت مدیریت تولید برق نکا و با همکاری شرکت مخابرات استان مازندران ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران و مراکز علمی و تحقیقاتی در اسفند ماه 1392 برگزار  گردید.

شرکت مازیارصنعت نیز بعنوان یکی ازحامیان دراین نمایشگاه شرکت نمود.و درخلال دو روزبرگزاری همایش ونمایشگاه به معرفی محصولات شرکت پرداخت. وهچنین درخاشیه این نمایشگاه دیداربامدیران ارشدشرکت های توزیع برق سراسرکشوردردستورکارقرارگرفت،که مذاکرات بسیارمفید وسازندهای صورت پذیرفت.

ودرپایان نیزشرکت مازیارصنعت ضمن دریافت لوح سپاس ، مفتخربه دریافت تندیس افتخاردومین کنفرانس ملی کاربردسامانه درمدیریت صنعت برق G.I.S نیزشد

بستن