ارتباط صنعت و دانشگاه در 30 فروردین 93 کارخانه مازیار صنعت

طی این بازدید که با حضور آقای دکتر فضل اله تبار عضو هیئت علمی دانشگاه و همچنین مدیرعامل محترم شرکت مازیار صنعت آقای حیدری راد صورت گرفت، ضمن توضیح فعالیت های شرکت توسط آقای فضل اله تبار، آقای حیدری راد نیز در خصوص کارآفرینی و اشتغال سخنرانی کوتاهی داشته و برای دانشجویان آرزوی موفقیت نمودند.

 

 

 

 

 

بستن