صبحگاه چهارشنبه 28 خرداد ماه ...

صبحگاه چهارشنبه 28 خرداد ماه شرکت مازیارصنعت میزبان مدیر عامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بابل (جناب مهندس خانپور) و هیئت همراه محترم ایشان بود.

در این بازدید که ازبخش های مختلف کارخانه بعمل آمد، ایشان ضمن آشنایی با محصولات مازیارصنعت، به تصدیق جناب مهندس کاظمی مسئول واحد فنی سازمان خدمات ایمنی، میزان انطباق محیطی با استانداردهای ایمنی را رضایت بخش توصیف و خاطر نشان شدند که سازمان آتش نشانی آمادگی کامل جهت تجهیز واحدهای صنعتی با آخرین فناوری های ادفاع حریق و موارد ایمنی راخواهد داشت.

درپایان این بازدید نیز نشست صمیمی با جناب مهندس خانپور و هیئت همراه و همچنین مدیران ارشد مازیارصنعت برگزارشد .

بستن