مورخه سه شنبه 31 تیر ماه 1393

طی بازدید بعمل آمده توسط کارشناسان پژوهشگاه نیرو اراک در روز سه شنبه 31 تیر ماه کلیه تیر های تولیدی شرکت مازیار صنعت مورد تست قرار گرفته و همه 13 مدل آن با موفقیت تست ها را گذرانده و مورد تائید ایشان قرار گرفتند.

بستن