نمایشگاه جانبی

هفتمین کنفرانس مهندسین برق سراسر کشور،امروز دربابلســر آغازبکارکرد.دراین کنفرانس بسیاری ازشرکت های تولیدکننده درصنعت برق وهم چنین شرکت های دانش بنیان درصبح امروزفعالیت خودرادر دو بخش ارائه کنفرانس ونمایشگاه جانبی آغازنمودند.

امسال نیزهمانندسال گذشتـه این نمایشگاه توام باحضورموقــر شرکت مازیارصنعت بود که بااستقبال جمع بیشماری ازبازدیدکنندگان ازجمله مدیران ومعاونین توسعه شبکه توزیع برق استان وهمچنین سراسرکشورروبرو شد. این کنفرانس درروزهای 25 و 26 بهمن ماه دربابلســر درمتل بانک ملی جــریان خواهد داشت.

بستن