مورخ 15/11/93

جلسه واحد مالی با حضور تمامی پرسنل واحد مالی و مدیریت معاونت اداری مالی، پشتیبانی جناب آقای غلام نیا در روز چهارشنبه مورخ 15/11/93 برگزار گردید در این نشست 2 ساعته که از سات 13 آغاز شد ابتدا معاونت اداری مالی و پشتیبانی اهمیت تجزیه تحلیل اسناد مالی را برشمرد و گفت صحت و سقم اسناد مالی باید در واحد ممیزی بصورت ریزه کاری بررسی و تائید گردد.

آقای غلام نیا افزود موفقیت هر واحد تولیدی در گرو گزارش دقیق خطوط تولید و ثبت صحیح آن است  تا مدیران ارشد با دریافت گزارش های واقعی می توانند خط  مشی های رو به پیشرفت را برای شرکت در نظر بگیرند.

در ادامه جلسه مدیر مالی جناب آقای حاتمی نسبت به گزارش عملکرد واحد های گزارشی ارائه داد و تمامی حاضران در جلسه از چگونگی روند کار صحبت کردند.

در پایان آقای غلام نیا ضمن مهم دانستن حسابهای دائمی در پایان سال جهت برطرف نمودن مغایرتها به مدیر مالی ماموریت رسیدگی به تک تک حسابها را داده که گزارش آن مکتوب خواهد بود.

این جلسه ساعت 15 پایان پذیرفت.