یکشنبه 22 شهریور 94

در بازدید بعمل آمده توسط کارشناسان و ناظران فنی استان مازندران در مورخه یکشنبه 22 شهریور 94 یک اصله تیر 9/800 تولیدی شرکت مازیار صنعت مورد تست قرار گرفته و با موفقیت تست کشش را گذراند و مورد تائید ایشان قرار گرفت.

در این بازدید آقایان رمضانی ناظر محترم تیرسازی و یراق استان ، احمدی سرناظر محترم امور بابل و آمل و آقایان ایزدی ، حسین زاده و سفیدچیان ناظران محترم شهرستان بابل حضور داشتند.

بستن