12 مهر 1394

جناب مهندس ابوترابی به اتفاق هیئت همراه جهت بازدید از شرکت مازیار صنعت و گفتگو با دفتر فنی روز یکشنبه 12 مهر در کارخانه حضور داشتند.

بستن