17 آذر 94

جمعی از مسئولین محترم اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بابل در 17 آذر ماه از کارخانه مازیار صنعت بازدید نمودند.

بستن