15 دی ماه 1394

روز سه شنبه مورخ 94/10/15، جناب آقای مرادی سرپرست محترم بانک ملت استان مازندران به همراه معاونین محترم از گروه صنعتی مازیار صنعت بازدید داشته اند و در جلسه برگزار شده ریاست هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت با جناب آقای مرادی و هئیت همراه ، ریاست هئیت مدیره شرکت از حمایت مطلوب و در خور تحسین بانک ملت مازندران از گروه صنعتی مازیار صنعت تقدیر و تشکر کردند و جناب آقای مرادی هم از تولید و اشتغال قابل توجه شرکت مازیار صنعت قدر دانی کردند.

بستن