شنبه مورخه 94/11/10

روز شنبه مورخه 94/11/10 ، ریاست محترم بانک ملی شعبه مرکزی بابل جناب آقای موسوی به همراه مسئول اعتبارات شعبه جناب آقای محمودیان و رئیس صندوق شعبه جناب آقای پور اکبر و مسئول ارزی شعبه جناب آقای نفیسی از مجموعه گروه صنعتی مازیار صنعت بازدید داشته اند و به جهت اشتغال زایی مطلوب و اینکه شرکت مازیار صنعت برندی مطلوب برای مازندران می باشد، گروه صنعتی مازیار صنعت را ستایش کردند و آمادگی بانک ملی شعبه مرکزی بابل را جهت هرگونه همکاری اعلام نمودند .

بستن