27 بهمن ماه 1394

روز سه شنبه مورخ 94/11/27 حضرت آیت الله گلی به اتفاق هئیت همراه از گروه صنعتی مازیار صنعت بازدید نموده اند و شرکت مازیار صنعت را افتخار شهرستان بابل دانسته و از اینکه این شرکت هم موضوع اشتغال که دغدغه اصلی کشور می باشد و هم موضوع تولید را که نیاز مهم کشور می باشد را به نحو شایسته و هدفمند و با مسئولیت اقدام نموده است تقدیر و تشکر داشته اند.

بستن