مشخصات پرسنلی -> هیات مدیره

نام : یوسف
نام خانوادگی : حیدری راد
عنوان سمت : هیات مدیره
ایمیل : y.heidari.38@gmail.com
تلفن تماس : 011-35155
شرح : ریاست هیئت مدیره